VWN_logo
17 november 2015

 

PERSBERICHT

 

Apeldoorn, 17 november 2015

 

VWN presenteert resultaten LCA-studie wapeningsstaal: sterke vermindering milieubelasting

 

Het Bouwbesluit verplicht het berekenen van de milieuprestatie voor nieuw te bouwen kantoren en woningen. Dat betekent een belangrijke impuls voor duurzaam bouwen.

Om de milieuprestatie te kunnen berekenen is het nodig de milieubelasting van de afzonderlijke bouwmaterialen te berekenen.

De Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) heeft aan de Stichting Advies Centrum Metaal gevraagd een zgn. LCA-studie uit te voeren om het milieuprofiel van wapeningsstaal vast te stellen, dat door de VWN-leden op de Nederlandse markt wordt gebracht.

Bij het onderzoek (cradle-to-gate) zijn de eisen en richtlijnen uit de NEN 8006 en de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW gevolgd. De resultaten zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de VWN gepresenteerd. Ten opzichte van de materiaalscore die reeds in de Nationale Milieudatabase is opgenomen is een significante verbetering zichtbaar. Voor bijna alle effectcategorieën is de score verbeterd. Maatgevend hiervoor is de sterk gereduceerde CO2-emissie.

De uitkomsten van de studie zijn geverifieerd door IVAM en aangeboden aan de Nationale Milieudatabase. In de volgende release van die database zijn ze verwerkt.

Er is ook een zgn. MRPI-blad beschikbaar (milieu relevante productinformatie) dat voor belangstellenden is te downloaden op www.wapned.nl.

____________________________________________________________________________

Meer informatie is te verkrijgen bij: mr. Hein de Bruin, directeur, telefoon 06.534 03232

De VWN (Vereniging Wapeningstaal Nederland) is de brancheorganisatie die de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven behartigt. De VWN kent een viertal secties, namelijk voor de wapenings- en prefabcentrales, de vlechtbedrijven, de producenten en een sectie voor bedrijven die actief zijn in de toelevering, engineering en dergelijke.